Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:
 
✔ Nhận hàng, đóng gói và bao bì
✔ Vận chuyển hàng lẻ, hàng nguyên cont và mọi loại hàng ( Hàng nguy hiểm, hàng siêu trường siêu trọng, hàng mau hỏng …)
✔ Dịch vụ vận chuyển Door to Door
✔ Làm hàng tại cảng và vận chuyển nội địa
✔ Các loại hàng dự án
✔ Ủy thác thư tín dụng
✔ Lưu kho ngắn hạn và dài hạn