Các dịch vụ của chúng tôi:
 
✔ Tư vấn chừng từ xuất/nhập khẩu, luật Hải quan
✔ Thông quan hàng xuất/ nhập khẩu
✔ Áp thuế nhập khẩu cho những tài sản cố định
✔ Thuế nhập khẩu / Hoàn thuế VAT