Công ty Cổ phần Giao Nhận Win Win thông báo quyết định:

Quyền Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội

Điều 1: Bổ nhiệm

  • Ông: Nguyễn Trung Đức
  • Sinh ngày: 01 tháng 04 năm 1993    Giới tính: Nam      Quốc tịch: Việt Nam
  • Giữ chức vụ: Quyền Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần Giao Nhận Win Win 
  • Kể từ ngày: 01/07/2023
Điều 2: Ông Nguyễn Trung Đức chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hà Nội theo kế hoạch được hội đồng quản trị giao.
.
Điều 3:  Các Ông/Bà Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng HCNS Công ty, CBNV Chi nhánh Thành phố Hà Nội, các Đơn vị, Phòng ban, Bộ phận liên quan
và Ông Nguyễn Trung Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
Nguyễn Ngọc Trí