I. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN
 
Chính sách bản quyền của WinWin Logistics JSC được thiết lập đi kèm với điều khoản sử dụng này. Khách hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong điều khoản sử dụng hoặc chính sách bản quyền của WinWin Logistics JSC.
 
1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được WinWin Logistics JSC công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là (“Thông Tin”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của WinWin Logistics JSC và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. WinWin Logistics JSC giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.
 
2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của WinWin Logistics JSC.
 
II. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN
 
Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, WinWin Logistics JSC có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:
 
1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của WinWin Logistics JSC. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của WinWin Logistics JSC, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.
 
2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.
 
III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
 
Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm WinWin Logistics JSC dành riêng cho điện thoại di động có thiết lập internet và website Bal.com.vn (“Ứng Dụng WinWin Logistics JSC”), cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách hàng trên WinWin Logistics JSC.
 
1. Dịch vụ trên WinWin Logistics JSC
 
WinWin Logistics JSC cung cấp thông tin và phương tiện do bên thứ ba cung cấp (“Khách hàng Cung Cấp Dịch vụ”) để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội thành, liên tỉnh, điện hoa… (“Dịch Vụ”) được Khách Hàng (“Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển”) yêu cầu thông qua Ứng Dụng WinWin Logistics JSC trên điện thoại di động có kết nối internet đã được Khách Hàng tải về và cài đặt sử dụng hoặc truy cập vào website Bal.com.vn
 
2. Điều kiện tham gia giao dịch
 
1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.
 
2. Để có thể tạo yêu cầu trên Ứng Dụng WinWin Logistics JSC, Khách Hàng cần tải phần mềm ứng dụng WinWin Logistics JSC trên Website và app store của WinWin Logistics JSC hoặc truy cập vào website https://winwinlog.com và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, WinWin Logistics JSC sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).
 
3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên Ứng Dụng WinWin Logistics JSC. Trong mọi trường hợp, WinWin Logistics JSC có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là WinWin Logistics JSC có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. WinWin Logistics JSC sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng WinWin Logistics JSC yêu cầu khi đăng ký.
 
3. Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Các Bên
 
1. Hợp đồng Dịch Vụ giữa WinWin Logistics JSC và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Ứng Dụng WinWin Logistics JSC theo bước trên.
 
2. Hợp đồng Dịch Vụ giữa Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển được khởi tạo thông qua việc Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng WinWin Logistics JSC (“Yêu Cầu") và được xem là đã ký kết ngay khi Khách Hàng nhận được phản hồi chấp nhận từ Khách hàng Cung cấp