Theo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 05/5/2023 của 
Công ty, Đại hội đã thống nhất tăng vốn lên 15.000.000.000 VND (mười lăm tỷ đồng) 
bằng cách bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược như sau:
- Ông Tsai, Wen Jui 
- Sinh ngày: 28/9/1970.
- Quốc tịch: Đài Loan.
Công ty Cổ phần Giao nhận Win Win cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự
thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.